1. Yong Wang, Chao Zhou, Wei Wang, Dandan Xu, Fanyu Zeng, Chen Zhan, Jiahui Gu, Mingyu Li, Weiwei Zhao, Jiaheng Zhang,  Jinhong Guo,*  Huanhuan Feng,*  Xing Ma*. Photocatalytically Powered “Match-Like” Nano-Motor for Light-Guided Active SERS Sensing. Angew. Chem. Int. Ed. 2018, 130, 1-5. 

 

image.png

2. Chunyan Liang, Chen Zhan, Fanyu Zeng, Dandan Xu, Yong Wang, Weiwei Zhao, Jiaheng Zhang, Jinhong Guo,* Huanhuan Feng* and Xing Ma*. Bilayer Tubular Micromotors for Simultaneously Environmental Monitoring and Remediation. ACS Appl. Mater. Interfaces 2018, 10 (41), 35099-35107 

image.png


 

3. Dandan Xu, Yongqiang You, Fanyu Zeng, Huanhuan Feng*, Xing Ma*. Disassembly of Hydrophobic Photosensitizer by Bio-degradable Zeolitic Imidazolate Framework-8 for Photodynamic Cancer Therapy. ACS Appl. Mater. Interfaces 2018, 10, 15517–15523. 

 

4. Dandan Xu, Xiwei Huang, Jinhong Guo*, Xing Ma*. Automatic Smartphone-based Microfluidic Biosensor System at the Point of Care. Biosens. Bioelectron. 2018, 110, 78-88. 

 

image.png

image.png

5. Jie Xu, Li Wang, Yunfeng Shen, Kaifen Yuan, Yue Nie, Yingxuan Tian, Xiangdong Jian, Xing Ma* and Jinhong Guo*. Family-based Big Medical-Level Data Acquisition System. IEEE Transactions on Industrial Informatics 2018 doi: 10.1109/TII.2018.2879430.

6. Xiwei Huang, Dandan Xu, Jin Chen, Jixuan Liu, Yangbo Lia, Jing Song, Xing Ma*, and Jinhong Guo*. Smartphone-based Analytical Biosensors. Analyst 2018, 143, 5339-5351.

7. Fanyu Zeng,‡ Dandan Xu,‡ Chen Zhan, Chunyan Liang, Weiwei Zhao, Jiaheng Zhang, Huanhuan Feng*, Xing Ma*, Surfactant-Free Synthesis of Graphene Oxide Coated Silver Nanoparticles for SERS Biosensing and Intracellular Drug Delivery. ACS Appli. Nano Mater. 2018, 1 (6), 2748–2753. 

image.png

 

8. Jinhong Guo,* Xiwei Huang, Xing Ma*. Clinical Identification of Diabetic Ketosis / Diabetic Ketoacidosis Acid by Electrochemical Dual Channel Test Strip with Medical Smartphone. Sensors and Actuators B: Chemical 2018, 275 (1), 446-450.

9. Su Li,  Chengchen Zhang,  Shengnan Wang,  Qing Liu,  Huanhuan Feng,  Xing Ma*  and  Jinhong Guo*  Electrochemical Microfluidics Techniques for Heavy Metal Ions Detection. Analyst 2018, 143, 4230-4246.

10. Jiapu Jiao, Dandan Xu, Yuhuan Liu, Weiwei Zhao, Jiaheng Zhang, Tingting Zheng, Huanhuan Feng*, Xing Ma*. Mini-Emulsion Fabricated Magnetic and Fluorescent Hybrid Janus Micro-Motors. Micromachines 2018, 9(2), 83. 

11. Taotao Mu, Su Li, Huanhuan Feng, Chengchen Zhang, Bing Wang, Xing Ma,* Jinhong Guo,* Bill Huang,* and Lianqing Zhu.* High-Sensitive Smartphone-Based Raman System Based on Cloud Network Architecture. IEEE Journal of Selected Topics in Quantum Electronics. 2018, 1(25), 1-6. 

12. Taotao Mu, Shengnan Wang, Tianshu Li, Bing Wang, Xing Ma*, Jinghong Guo*, Bill Huang*, Lianqing Zhu*. Detection of Pesticide Residues using Nano-SERS Chip and a Smartphone-based Raman Sensor. Journal of Selected Topics in Quantum Electronics. 2018 accepted. 

13. Jian Wang,  Xiwei Huang , Shiyang Tang Gongming Shi , Xing Ma*, Jinhong Guo.* Blood Triglyceride Monitoring with Smartphone as Electrochemical Analyzer for Cardiovascular Disease Prevention. IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics. 2018, 1-1. 

14. Mengmeng Hu, Jiaqi Wang, Jie Liu, Jiaheng Zhang, Xing Ma and Yan Huang*.  An intrinsically compressible and stretchable all-in-one configured supercapacitor. Chem. Commun. 2018, DOI: 10.1039/C8CC03375G

15. Jiaqi Wang, Jie Liu, Mengmeng Hu, Jie Zeng, Yongbiao Mu,  Ya Guo, Jie Yu,  Xing Ma,  Yejun Qiu  and  Yan Huang*. A flexible, electrochromic, rechargeable Zn//PPy battery with a short circuit chromatic warning function.  J. Mater. Chem. A 2018 DOI: 10.1039/C8TA03143F  

16. Huanhuan Feng, Xing Ma, Tingting Zheng, Jan Bart ten Hove, Aldrik Velders, Joris Sprakel.All Aqueous Synthesis of Silica Encapsulated Quantum Dots with Functional Shells. Biophys. J. 2018, 114 (3, Supplement 1), 362a.

17. Ran Zhang† Tingting Zheng† Xifeng Lu, Huiliang Wang, Junwei Wu, Hongjun Ji, Jiaheng Zhang, Weiwei Zhao, Mingyu Li, Xing Ma*, Huanhuan Feng*. Microgels: Synthesis, Properties and Applications (Chapter 12. Chemical synthesis and biomedical applications of micro-nano gels), Nova Science Publishers, 2018.

18. Tingting Zheng†*, Yu Shi†, Huanhuan Feng†, Yuhuan Liu, Jiao Peng, Haitao Xiao, Ran Zhang, Xing Ma, Hanqing Liu, Bingxuan Xu, Haiqin Xie, Guanghui Cui, Zhenghua Gong, Azhen Hu, Ziqian Zhou, Xiaohe Bai, Li Liu*, Yun Chen*. Microgels: Synthesis, Properties and Applications (Chapter 6. Noncovalent Crosslinking Microgels and Manipulation of Microgel Properties), Nova Science Publishers, 2018.