1. Yong Wang, Wendi Duan, Chao Zhou, Qing Liu, Jiahui Gu, Heng Ye, Mingyu Li, Wei Wang*, Xing Ma*. Phoretic Liquid Metal Micro/Nano-Motors as Intelligent Filler for Targeted Micro-Welding.Adv. Mater. 2019, 31, 1905067.


image.png

 

2. Dandan Xu,# Yong Wang,# Chunyan Liang, Yongqiang You, Samuel Sanchez* and Xing Ma*.  Self-Propelled Micro/Nano-Motors for On-demand Biomedical Cargo Transportation. Small . 2019, 1902464.


image.png

3. Yongqiang You,#  Dandan Xu,# Xi Pan, and Xing Ma*. Self-Propelled Enzymatic Nanomotors for Enhancing Synergetic Photodynamic and Starvation Therapy by Self-Accelerated Cascade Reactions. Applied Materials Today. 2019, 16:508-517.


 

image.png

4. Shengnan Wang, Xiaojia Liu, Yong Wang, Dandan Xu, Chunyang Liang, Jinhong Guo*, Xing Ma*. Biocompatibility of Artificial Micro/Nano-Motors for Use in Biomedicine. Nanoscale 2019, 11, 14099-14112.

image.png

5. Dandan Xu, Chao Zhou, Chen Zhan, Yong Wang, Yongqiang You, Xi Pan, Jiapu Jiao, Ran Zhang, Zhijun Dong, Wei Wang, Xing Ma.* Enzymatic Micromotors as a Mobile Photosensitizer Platform for Highly Efficient On‐Chip Targeted Antibacteria Photodynamic Therapy. Adv. Funct. Mater. 2019, 1807727. 

image.png

6. Fanyu Zeng,# Wendi Duan,# Bin Zhu, Taotao Mu, Lianqing Zhu,* Jinhong Guo*, Xing Ma*. Paper-based Versatile SERS Chip with Smartphone-based Raman Analyzer for Point of Care Application. Anal. Chem. 2019, 91 (1), 1064-1070 .

 

image.png

7. Yusheng Fu, Minghong Yan, Huan Yang, Xing Ma* and Jinhong Guo*. Palm-Sized Uric Acid Test Lab Powered by Smartphone for Proactive Gout Management. IEEE Transactions on Biomedical Circuits and Systems. 2019, 13(5):950-956 .


8. Dandan Xu,# Chen Zhan,# Yanming Sun, Zhijun Dong,* Guo Ping Wang* and Xing Ma*. Turn Number Dependent Motion Behavior of Catalytic Helical Carbon Micro/Nanomotors. Chem Asian J. 2019, 14, 2497–2502.

image.png

9. Mingze Sun, Binghan Li, Xiaojia Liu, Jiayin Chen,Taotao Mu, Lianqing Zhu, Jinhong Guo and Xing Ma*. Performance Enhancement of Paper-based SERS Chips by Shell‐Isolated Nanoparticle‐Enhanced Raman Spectroscopy. J. Mater. Sci. Technol.,2019 35(10):2207-2212 .


10. Jiuchuan Guo, Fanyu Zeng, Jinhong Guo* and Xing Ma*. Preparation and Application of Microfluidic SERS Substrate: Challenges and Future Perspectives. J. Mater. Sci. Technol..37(2020)96-103.

11. Yi Hou, Shun-Li Chen, Wei Gan*, Xing Ma*, Qunhui Yuan*. Understanding the Dynamic Behavior of an Anti-Cancer Drug, Doxorubicin, on a Lipid Membrane Using Multiple Spectroscopic Techniques. J. Phys. Chem. B 2019, 123, 173756-3762.

12. Jie Xu, Li Wang, Yunfeng Shen, Kaifen Yuan, Yue Nie, Yingxuan Tian, Xiangdong Jian,* Xing Ma,* and Jinhong Guo*. Family-Based Big Medical-Level Data Acquisition System. IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRIAL INFORMATICS 2019, 15, 4, 2321. 

image.png

 

13. Fanyu Zeng,# Taotao Mou,# Chengchen Zhang, Xiaoqing Huang, Bing Wang, Xing Ma*, Jinghong Guo*. Paper-based SERS Analysis with Smartphone as Raman Spectral Analyzer. Analyst, 2019,144, 137-142.